Zápis ze zasedání vědecké rady č. 3/2006 dne 30.3.2006

 

Přítomní členové VR: J. Dittrich, V. Havránek, J. Kučera, A. Kugler, ,J. Kvasil, F. Spurný, P. Mikula, V. Wagner

Omluvení členové VR: J. John, J. Chýla, J. Hořejší, R. Mach

 

Program:

1.            Kontrola zápisu z poslední VR

2.            Informace o návrhu místopředsedy AVČR Ing. P. Vlasáka, DrSC pověřit na přechodné období od 1. června do konce roku 2006 vedením ÚJF AVČR stávajícího ředitele Ing. J. Dobeše, CSc a výsledku korespondenčního hlasování o tomto návrhu, který proběhl mezi členy VR ÚJF AVČR.

3.            Informace o návrhu místopředsedy AVČR Ing. P. Vlasáka, DrSC pověřit na přechodné období od 1. ledna do jmenování nového ředitele vzniklé veřejné výzkumné instituce vedením ÚJF AVČR stávajícího ředitele Ing. J. Dobeše, CSc

4.            Vystoupení žadatelů o grant GAČR

5.            Různé

 

1.            Program zasedání VR byl schválen, k zápisu z poslední VR nebyly připomínky

2.            Druhé funkční období současného ředitele ÚJF AVČR končí posledním dnem května 2006. Místopředseda AVČR Ing. P. Vlasák, DrSc informoval, že na základě vyjádření Ústavu státu a práva AVČR rozhodla Akademická rada na svém 14. zasedání 21. února, že výjimečné situaci, která vznikla přechodem ústavů AVČR na status veřejných výzkumných organizací, a s ohledem na náročnost procedur při předávání všech kompetencí a zodpovědností je možné, aby byl vedením pracoviště na omezenou dobu pověřen stávající ředitel i po ukončení svého druhého funkčního období. Proto bylo navrženo, aby byl ředitel ÚJF AVČR Ing. J. Dobeš, CSc pověřen vedením ústavu v období od 1. června 2006 do 31. prosince 2006.  Ing.P. Vlasák, DrSc požádal o vyjádření VR ÚJF AVČR k tomuto návrhu do 25. března. Protože zasedání VR mělo být až 30. března, provedlo se korespondenční hlasování o tomto návrhu. Korespondenčním hlasováním VR podpořila prodloužení mandátu současného ředitele ÚJF AVČR do konce r. 2006

3.            V návaznosti na předchozí návrh a se stejných důvodů navrhla Akademická rada, aby byl na přechodnou dobu od 1. ledna 2006 do přeměny ÚJF AVČR na veřejnou výzkumnou organizaci pověřen vedením ústavu současný ředitel Ing. J. Dobeš, CSc. Vyjádření VR k tomuto návrhu byla požadována do 24. dubna 2006. Hlasováním VR podpořila prodloužení mandátu současného ředitele ÚJF AVČR na uvedené období. Kladně hlasovali všichni přítomní členové VR.

4.            Vědecké radě byly představeny žádosti o grant u GAČR:

                          M. Šumbera, CSc.                Studium jádro-jaderných a proton-protonových srážek na RHIC

                          RnDr. Z. Dlouhý, CSc.          Zkoumání struktury a vlastností jader u hranice stability pomocí radioaktivních svazků

                          RNDr. D. Zákoucký, CSc.   Výzkum tensorové komponenty slabých interakcí

                          Ing. J. Mizera, PhD.  Sorbenty na bázi oxidovaných uhlí a chitosanu

                          Ing. J. Mizera, PhD.  Použití neutronové aktivační analýzy  pro stanovení nízkých koncentrací kovů platinové skupiny a rhenia v geochemickém a kosmochemickém výzkumu

                         doc. Ing. J. Kučera, CSc.       Použití jaderných analytických metod pro studium interakce Tc-99 a Re v životním prostředí

                         Prof. Ing. F. Spurný, DrSc.    Stanovení důležitosti sekundárních částic v přenosu energie záření vysokých energií v tkáni-ekvivalentním prostředí

                         M. Znojil, DrSc.         PT symetrie, supersymetrie a řešitelné modely

                         RNDr. P. Lukáš, CSc.           In situ neutronové difrakční studie vývoje vnitřních napětí v moderních vícefázových ocelích při monotónním a cyklickém zatěžování

                         RNDr. V. Havránek, CSc: Podrobná charakterizace atmosférického aerosolu v příměstské a pozaďové lokalitě a vliv městského prostředí na kvalitu ovzduší (navrhovatelem J. Schwarz, UCHP AV CR)
                         RNDr. V. Peřina CSc: Depozice termomechanicky stabilních nanostrukturovaných diamantu-podobných tenkých vrstev ve dvojfrekvenčních kapacitních výbojích (navrhovatel P. Klapetek, Český metrologický institut). 
                          Ing. J. Mizera, PhD:  Integrovaná stratigrafie a geochemie hraničního intervalu jura/křída (uchazeč GU AV CR)
                          RNDr. A. Macková PhD: Preparation and properties of metal-polymer-metal structures Hlavní řešitel VSCHT, Prof. Vaclav Svorcik
                          RNDr. A. Macková PhD: Pocitacove modelovani vlastnosti materialu. Hlavni resitel Univerzita J. E. Purkyne, Usti nad Laben, Doc. Stanislav Novak
 

 

1.            V průběhu prezentace se objevil požadavek podrobnější informace o rozdělení priorit a dostatečného personálního zajištění projektu ALICE a doporučení uskutečnit schůzku ALICE ČR a informování VR o této problematice. Dalším problémem, o kterém by chtěla být vědecká rada podrobněji informována, je možnost spojení skupin pracujících v CERNu na projektech spojených s ISOLDE (D. Zakoucký a Z. Dlouhý) a personálního zajištění těchto skupin.  

 

 

 

 

Zapsal: V. Wagner