Zápis ze zasedání vědecké rady č. 3/2005 29. března 2005

 

 

 

Přítomní členové VR:  J. Dittrich, V. Havránek, J. Kučera, A. Kugler, P. Mikula

 

Omluvení členové VR:  J. Hořejší, J. Chýla, J. John, J. Kvasil, R. Mach, F. Spurný, V. Wagner

 

 

Na programu zasedání vědecké rady byla prezentace grantových projektů podávaných ke Grantové

agentuře ČR:

 

J. Adam, CSc.                                      Relativistický popis málonukleonových systémů

 

RNDr. D. Adamová, CSc.                  Studium produkce půvabných částic v experimentu ALICE

 

RNDr. A. Cieplý, CSc.                        Projevy vnitřní struktury baryonů  multikvarkových systémů

 

RNDr. D. Zákoucký, CSc.                  Výzkum tensorové komponenty slabých interakcí.

 

RNDr. P. Mikula, DrSc.                       Fokusující monochromátory a analyzátory pro difraktomerii a spektrometrii termálních neutronů.

 

Mgr. D. Krejčiřík, Ph.D.                      Geometrií indukované spektrální vlastnosti fyzikálních systémů            

 

V. Ryukhtin, Ph.D.                              Studium mikrostruktury porézních keramických materiálů pomocí neutronové difrakce.

 

RNDr. P. Strunz, CSc.                         Výzkum mikrostruktury superslitin pomocí rozptylu neutronů.

 

 

Ing. J. Hošek, CSc.                              Spontánní narušení spojitých symetrií v elektroslabých interakcích v QCD hmotě.

 

M. Znojil, DrSc.                                   Metody v kvantové teorii s použitím symbolických manipulací.

 

Mgr. E. Šimečková, CSc.                    Integrální testy a měření aktivačních účinných průřezů při středních energiích neutronů.

 

Mgr. D. Vénos, CSc.                           Kalibrace a monitorování energetické stupnice spektrometru beta mezinárodního projektu KATRIN.

 

J. Vacík, CSc.                                        Příprava, charakterizace a modifikace binárních kompozitů kov-allotrop

(zastoupen V. Havránkem)                uhlíku.  

 

RNDr. P. Lukáš, CSc.                          In situ neutronové difrakční studie vývoje vnitřních napětí v moderních vícefázových ocelích při monotonním a cyklickém zatěžování.

 

 

O spolunavrhovaných grantech dále referovali A. Macková, J. Vacík (zastoupen V. Havránkem), L. Majling, V. Hnatowicz, V. Peřina.

 

 

 

                                                                                                                                                 zapsal Jan Kučera       

               

                                                                                                                              (člen VR ÚJF AVČR)

 

.