Zápis ze zasedání vědecké rady č.5/2003 26. října 2003

Přítomní členové VR: J. Dittrich, V. Havránek, J. Chýla, J. John, J. Kvasil, J. Kučera, A. Kugler, R. Mach, P. Mikula, F. Spurný, V. Wagner

Omluvení členové VR: J. Hořejší,

Jednalo se o druhé zasedání VR ÚJF z cyklu jednání, které se týkají připravovaného hodnocení ÚJF a předložení jeho nového výzkumného záměru. Tentokrát proběhla první část prezentace jednotlivých skupin.

Zasedání opět uvedl ředitel ÚJF J. Dobeš, který opět zdůraznil důležitost nadcházejícího hodnocení. Prezentace ústavu musí obsahovat tři hlavní body:

 1. Výsledky za období 1998 - 2003
 2. Plány do budoucna - věrohodnou koncepci
 3. Reálné zhodnocení věkové struktury
Následovala první prezentace jednotlivých výzkumných skupin v ÚJF:
 1. F. Spurný přednesl zprávu o činnosti skupin zabývajících se dozimetrií radiačního záření. Pracovní kapacita umožňuje zkoumat jen vybraná témata, skupiny se věnují hlavně biofyzikálním vlivem ionizujícího záření a mikrodozimetrií. Biofyzikální skupina se věnuje modelování radiačního poškození DNA.. Mikrodozimetrická skupina se snažila zlepšovat metody experimentální mikrodozimetrie a nové experimentální metody uplatnit při zkoumání účinků nových metod radiační terapie. Metody se využívají pro zkoumání radiace na Zemi i na palubách letadel či kosmických stanic. Další oblastí byla problematika radioekologie a zkoumání velikosti ozáření lidí přírodní radiací v různých situacích (napřiklad v průběhu transatlantického letu..
 2. M. Fišer informoval o radiofarmacích, které se vyvíjejí nebo vyrábějí na oddělení radiofarmak. Šlo o farmaka založená na radioizotopech 81Rb, 123I a 211At. Hledaly se možnosti radioizotopového značení monoklonálních antilátek.
 3. Melichar informoval o PET radiofarmacích. Podařilo se zavést výrobu 18[F]fluorodeoxyglukózy
 4. O. Dragoun o skupině zabývající se elektronovou spektroskopii. Skupina je zakládajícím členem mezinárodního projektu KATRIN a s tímto projektem jsou plně spojeny i její budoucí plány. Projekt je zaměřen na určení hmotnosti elektronového neutrina ze spektra elektronů vznikajícího v rozpadu trícia.
 5. A. Kugler referoval o činnosti skupiny relativistických těžkých iontů. Jejím hlavním projektem je mezinárodní experiment HADES zaměřený na studium rozpadu vektorových mezonů v husté a horké jaderné hmotě na elektron-pozitronové páry. Experiment se realizuje v GSI Darmstadt na urychlovači SIS. Skupina se také zapojuje do přípravy experimentů pro plánovaný větší urychlovač těžkých jader, který se má v GSI stavět.
Podrobněji je o výsledcích a výhledech těchto skupin referováno v jejich materiálech, které pro hodnocení připravily.

Dalšími body jednání byly:

 1. J. Dittrich přednesl výsledky stanovení pořadí pro jednání o získání dohodových cest.
 2. Přehled mezinárodních akcí pořádaných s účastí ÚJF AVČR:
 1. Seminář o aktivačních datech
 2. A. Kugler:
 3. J. Hošek: Vlastnosti neutrin
 1. Informace o dokumentu k etice vědecké práce
 2. A. Kugler informoval o dlouhodobém plánu pro jadernou fyziku prezentovaném na WWW stránkách organizace NUPEC
                                                                                             Vladimír Wagner
                                                                                     (tajemník VR ÚJF AVČR)