Zápis ze zasedání vědecké rady č.6/2004 25. listopadu 2004

 

Přítomní členové VR: J. Ditrich, V. Havránek, J. Hořejší, J. John, J. Kučera, A. Kugler, R. Mach, P. Mikula, V. Wagner

 

Omluvení členové VR: J. Chýla, J. Kvasil, F. Spurný

 

Na pořadu zasedání vědecké rady byla:

 

1)      Zpráva o průběhu a výsledcích hodnocení ÚJF v rámci AVČR (přednesl J. Dobeš): „Protokol o hodnocení výzkumného záměru a výsledků jeho výzkumné činnosti za období 1999 – 2003. Hodnocení ústavu je Ib, financování Ia. Byla jmenována komise pro využití výsledků hodnocení ve složení A. Kugler, J. Dittrich, P. Mikula. 

 

2)      J. Dittrich informoval o průběhu „Dnů otevřených dveří“, které proběhly 12.-13. listopadu 2004 a zúčastnilo se jich 202 návštěvníků.

 

3)      Příprava výroční zprávy o činnosti ÚJF AVČR. Zpráva bude sloužit pro přípravu výroční zprávy AVČR. Termín pro odevzdání zprávy s přehledem činnosti, výsledky a anotacemi nejvýznamnějších výsledků na AV je 7. 1. 2005.  Podklady pro hodnocení je třeba z oddělení odevzdat do 23. 12. 2004. Zasedání VR k této problematice pak bude v úterý 4. 1. 2005

 

4)      Zpráva ze semináře výzkumu a vývoje: jmenována nová rada vlády, větší důraz na aplikace, podpora vědy a výzkumu by měla stoupnout ze současných 0,55 % HNP na 0,68 % HNP v roce 2008. Záměr EU je 3 % HNP (v současnosti 2 % HNP).

 

5)      Příprava návrhů na předsedu AVČR a kandidáty do AR  AVČR: do konání zasedání VR nepřišel žádný návrh na kandidáta z ÚJF. VR se rozhodla doporučit podporu některých kandidátů z jiných ústavů. Příslušná pravidla voleb, charakteristika dosud známých kandidátů a doporučení VR ÚJF AVČR je zde. (Později doplněny výsledky voleb – protokol)

 

6)      Návrh kandidátů pro volby do VR AVČR. VR se rozhodla navrhnout jednoho kandidáta do VR AVČR. Rozhodovalo se mezi třemi kandidáty: P. Exnerem, A. Kuglerem a P. Mikulou. V prvním kole tajného hlasování dostali P. Exner 3 hlasy, A. Kugler 1 hlas a P. Mikula 4 hlasy, 1 hlas byl prázdný. Jelikož ani pro jednoho z kandidátů nehlasoval nadpoloviční počet přítomných, proběhlo druhé kolo hlasování. V tomto kole dostal P. Mikula 7 hlasů a P. Exner 2 hlasy. VR ÚJF AVČR vysílá do voleb do VR AVČR P. Mikulu.

 

7)      Drobné do různého: a) Je třeba uvádět v publikacích a dalších dokumentech jednotný název ÚJF AVČR. b) Od roku 2005 nelze refundovat stipendia studentů, je třeba jim odměny proplácet s platem. Je třeba počítat při žádosti o granty z náklady na odvody.

 

 

 

 

 

 

 

                  Vladimír Wagner   

                                                                                       (tajemník VR ÚJF AVČR)

.