Program zasedání vědecké rady č. 5/2006 dne 21.9.2006

 

 

Přítomní členové VR:  J. Dittrich, V. Havránek, J. Hořejší, J. Chýla, J. Kučera, A. Kugler, R. Mach, P. Mikula, F. Spurný, V. Wagner

Omluvení členové VR:  A. Kugler, P. Mikula, J. John, J. Kvasil,

 

Na programu zasedání vědecké rady byly tyto body:

 

1)      Schvalování podávaných návrhů pro zahraniční cesty v rámci výměnného programů AVČR.

2)      Projednávání kandidátů na zástupce za ÚJF AVČR do Akademického sněmu AVČR a příprava voleb těchto zástupců.

3)      Projednání návrhu volebního řádu pro volbu rady veřejné výzkumné instituce, na kterou se náš ústav přemění.

4)      Referáty o podaných návrzích do soutěže "Centra základního výzkumu LC 07" MŠMT

5)      J. Dobeš přednesl přehled přípravy na čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU

6)      Informace o návrzích kandidátů pro vědecké ceny (L´OREAL, Česká Hlava)

 

Členové ani přítomní hosté VR neměli žádné připomínky k zápisu z poslední VR.

 

Přehled návrhů zahraničních cest v rámci výměny mezi akademiemi přednesl J. Dittrich. Tento návrh byl schválen všemi hlasy.

 

V současné době má ÚJF AVČR více než 150 atestovaných pracovníků a má tedy nárok na čtyři volené zástupce v Sněmu AVČR. Volby proběhnou dvoukolově. První kolo 27.9. a druhé kolo 2.10.. V prvním kole budou zvoleni ti kandidáti, kteří dostanou nadpoloviční počet z odevzdaných hlasů v případě, že se voleb zúčastní nadpoloviční počet vědeckých pracovníků. Do druhého kola postoupí podle pořadí dvakrát více kandidátů než je počet volných míst. Možnost volby bude osobně, elektronicky a klasickou poštou. Způsob volby schválili jednomyslně všichni členové VR. Do volební komise byli navrženi: J. Šaroun, J. Mizera, E. Šimečková, Kovář, V. Havránek. Tito členové byli kromě jednoho zdržení schváleni všemi hlasy VR ÚJF.

 

Do VR přišlo na základě výzvy těchto sedm návrhů na kandidáty do Sněmu AVČR: J. Mareš, J. Kučera, V. Wagner, A. Macková, O. Lebeda, J. Adam, P. Mikula

 

Ředitel ÚJF AVČR J. Dobeš přednesl návrh na volební řád pro volbu rady veřejné výzkumné instituce. K tomuto bodu se hlasovalo o možném zavedení doplňkového kriteria: voleb by se zúčastnili vědečtí pracovníci pouze s úvazkem větším než 30 %.  Z pléna vzešel návrh žádné nové kriterium oproti běžným do voleb nezavádět. Toto stanovisko podpořilo šest členů vědecké rady. Proti němu byli tři. Shromáždění výzkumných pracovníků, které radu veřejné výzkumné instituce zvolí, se bude konat 5. 1. 2007.

Důležité byly i informace o průběhu ustavování dozorčí rady.

 

Referát o podaných návrzích do soutěže "Centra základního výzkumu LC 07" MŠMT přednesl M. Šumbera a J. Kučera. Za nepřítomného A. Kuglera jej přednesl J. Kučera.

 

 

Ředitel ÚJF AVČR  J. Dobeš přednesl přehled přípravy na čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU. Podílíme se na čtyřech návrzích:

1) Národní cyklotronová laboratoř

2) DEVelopment of InfraStructure for Smart Engineering Materials Research (DEVISER)

3) GRID –ČR

4) Laboratoř urychlovačové analýzy (Accelerator MassSpectrometry – AMS)

 

Informace o návrzích kandidátů pro vědecké ceny:  A. Macková - L´OREAL, T. Brauner - Česká Hlava

 

 
 

Zápis provedl V. Wagner