Zápis ze zasedání vědecké rady č.7/2003 20. listopadu 2003

Přítomní členové VR: J. Dittrich, J. Chýla, A. Kugler, R. Mach, P. Mikula, V. Wagner

Omluvení členové VR: J. Hořejší, V. Havránek, J. John, J. Kučera, J. Kvasil, F. Spurný,

Jednalo se o závěrečné zasedání VR ÚJF z cyklu jednání, které se týkají připravovaného hodnocení ÚJF a předložení jeho nového výzkumného záměru. Tentokrát proběhla poslední prezentace jednotlivých skupin a závěrečná diskuse okolo návrhu.

Prvním bodem jednání byla prezentace skupiny zabývající se jádry velmi vzdálenými od linie stability. Příspěveky přednesl Z. Dlouhý. D. Venos přednesl referát skupiny, která studuje na zařízení ISOLDA v CERNu izospinové příměsi v základních stavech jader. Problémem obou těchto skupin je nedostatek lidí, doporučuje se spojit tyto aktivity, které se týkají GANIL v Caen a ISOLDE v CERNu.

Ředitel ústavu pak přednesl podrobnou koncepci podkladů pro hodnocení předchozího vědeckého záměru a prezentaci nového vědeckého záměru. Konečnou verzi podkladů zasílaných na AVČR je uvedena zde.

Pro hodnocení ústavů AVČR je třeba doporučit oponenty do hodnotitelské komise.

V posledním bodě jednání, které se týkalo různého, informoval R. Mach o:

  1. Otevření nové PET kamery
  2. Otevření výroby monoklonálních protilátek
  3. V ÚJV jsou vytvořeny podmínky pro testování radiofarmak

Vladimír Wagner

(tajemník VR ÚJF AVČR)