Zápis ze zasedání vědecké rady č. 2/2003 dne 20. března 2003

Přítomní členové VR: J. Dittrich, V. Havránek, J. Hořejší, J. Chýla, J. John, J. Kučera, A. Kugler, P. Mikula, V. Wagner

Omluvení členové VR: J. Kvasil, R. Mach, F. Spurný

 1. Prvním bodem jednání byly referáty navrhovatelů grantů pro GA ČR na vědecké radě ÚJF AV ČR dne 20.3. 2003
   
   
   
  řešitel název
  M. Šumbera Studium jadro-jaderných a proton-protonových srážek na urychlovači RHIC.
  F. Spurný (přednesl Kovář) Charakteristiky přenosu energie nabitých částic s vysokým LPE na mikro- a makroskopické úrovni pro radioterapii, radiologii a radiační ochranu.
  M. Znojil (spoluř.)

  řeš. Gemperle FJFI

  Výpočty excitovaných hladin v molekulární fyzice.
  Z. Dlouhý (přednesl J. Mrázek) Study of structure and properties of neutron-rich nuclei near the border of stability using radioactive beams.
  L. Majling Alfa rozpad hyperjader 10Be^ a10Be^: klíč k některým problémům slabých rozpadů.
  V. Burjan Studium astrofyzikálních reakcí metodou asymptotických normalizačních koeficientů.
  E. Šimečková Měření aktivačních účinných průřezů pro neutrony s energiemi nižšími než 35 MeV.
  A. Macková  
  V. Peřina  
  J. Vacík  

 2.  

 3. Druhým bodem bylo rozhodování o návrzích na cenu O. Wichtrleho. Na cenu O. Wichtrleho byly navrženi tři mladí pracovníci. Po jejich krátkém vystoupeni hlasovala vědecká rada o navržení na cenu (odevzdáno bylo 9 platných hlasovacích lístků):

  A. Macková obdržela 8 hlasů
  J. Mrázek obdržel 4 hlasy
  P. Šaroun obdržel 9 hlasů

  Vědecká rada rozhodla doporučit navrhnout na cenu O. Wichtrleho kolegy A. Mackovou a P. Šarouna.

 4. Ředitel ÚJF AVČR přednesl návrh rozpočtu na příští rok

  Vědecká rada doporučuje rozdělení odvodů z financí na grantové projekty v poměru 1:1 na oddělení a ústav.

  Vědecká rada doporučuje posílení prostředků přidělených vědeckému tajemníkovi a určenému na nákup učebnic pro diplomanty a PhD studenty

  Vědecká rada schválila navrhovaný rozpočet ústavu 8 hlasy s jedním zdržením

  Přidělení investičních prostředků bylo schváleno všemi devíti členy VR, kteří byli přítomni.


 5.  
   
  Vladimír Wagner

  (tajemník VR ÚJF AVČR)