Zápis ze zasedání vědecké rady č.3/2003 13. května 2003

Přítomní členové VR: J. Dittrich, V. Havránek, J. Kučera, A. Kugler, J. Kvasil, V. Wagner

Omluvení členové VR: J. Chýla, J. John, J. Hořejší, P. Mikula, R. Mach, F. Spurný

 1. Hlavním bodem jednání bylo seznámení se s návrhy grantových projektů podávaných na Grantovou agenturu AV ČR. Podáváno je sedm grantových návrhů:

  P. Exner: Matematické modely nanostruktur (obor fyzika)

  K. Turek: Dozimetrické aspekty průchodu částic vysokých energií látkovým prostředím (obor fyzika)

  M. Běgusová: Poškození bází DNA produkty radiolýzy vody (obor chemie - juniorský grant)

  M. Běgusová: Vývoj metodiky pro testování radioprotektivní nebo radiosenzitivující vlastnosti sloučenin (obor biologie)

  M. Běgusová: Lyoluminiscenční vlastnosti ozářených polymerů (obor chemie - juniorský grant)

  P. Lukáš: Řízení fázových transformací v moderních ocelích s TRIP efektem (obor fyzika)

  J. Vacík (spolunavrhovatel): Uhlíkové vrstvy na kompozitních materiálech vyvíjených pro použití v biologii a medicíně (obor biologie a technika)

  Vědecká rada doporučila podání grantových přihlášek

 2. Česká hlava - projekt na podporu vědecké a technické inteligence: Vědeckému tajemníkovi byl doručen pouze návrh z OJS, kterým byl do soutěže "Česká hlava" do kategorie gaudeamus (cena v této kategorii se uděluje za nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost studentů bakalářského nebo magisterského studijního programu) navržen J. Kašpar. Vědecká rada doporučila podání návrhu do soutěže.
 3. J. Kučera přednesl několik informací ze zasedání Akademického sněmu AVČR:

  a) V AVČR bylo v rámci atestací vědeckých pracovníků atestováno 3101 osob, z tohoto množství bylo 860 navrženo a 831 schváleno pro nejvyšší kategorii. V rámci našeho ústavu jsou tato čísla 92, 15 a 12.

  b) Předsedkyně AVČR H. Ilnerová podporuje termínované smlouvy, považuje je za motivující. V současné době má termínovanou smlouvu 82% vědeckých pracovníků AVČR

  c) V příštím roce proběhne hodnocení výzkumných záměrů jednotlivých ústavů AVČR

  d) Připravuje se znovuzavedení titulu doktor věd (Dsc) na základě změn stanov AVČR schválených vládou. Příslušné komise by měly začít pracovat a možnost podávaní by měla být od října 2003


 
 

Vladimír Wagner 
(tajemník VR ÚJF AVČR)