Zápis ze zasedání vědecké rady č. 1/2006 12.ledna 2006

 

 

Přítomní členové VR:   J.Dittrich, J.Chýla, V. Havránek, J.Kvasil, J. Kučera, A.Kugler, F. Spurný, R.Mach, P.Mikula

Omluvení členové VR: J.Hořejší, J.John, V. Wagner

 

 

Na programu zasedání vědecké rady bylo projednání bodů:

 

I.Projednání výroční zprávy ÚJF za rok 2005

  II.Vybrání tří nejlepších výsledků za rok 2005

  III.Informace ředitele ústavu o výhledech na rok 2006

  IV. Různé

 

Nebyly žádné připomínky k zápisu z poslední VR.

Program zasedání byl VR schválen .

 

I. J.Dittrich přednesl návrh výroční zprávy ÚJF za rok 2005

Návrh zpráva obsahoval 34 nejdůležitější výsledky ústavu za uplynulý rok, přehled spolupráce s VŠ,

domácími a zahraničními vědeckými institucemi a podnikatelskou sférou a základní statistické údaje o

ústavu za minulý rok.

Nejdůležitější připomínky k návrhu v následné diskusi byly:

J.Chýla – zredukovat počet nejdůležitějších výsledků a k jednotlivým výsledkům doplnit citace na publikované práce, zvýraznit popularizační činnost ústavu.

- jmenovitě doplnit akreditace studijních programů na VŠ

 

II.  V rámci výběru tří nejlepších prací ústavu do VZ byly předneseny krátké příspěvky šesti nominovaných kandidátů v následujícím pořadí:

 

1. P.Exner:  Bose-Einsteinova kondenzace v geometricky deformovaných trubicích

2. M.Šumbera: projekt STAR

3. J.Kučera: Stanovení nízkých koncentrací křemíku v biologických materiálech metodou RNNA

4. V.Kroha: Studium reakce 20Ne(p,g)21Na pro astrofyzikální účely

5. J.Šaroun: Software pro MC simulaci neutronových spektrometrů RESTRAX-MC

6. P.Lukáš: In-situ neutronová difrakce při termomechanicky kontrolovaných procesech

 

O umístění příspěvků se rozhodlo v tajném hlasování. Každý z členů VR mohl rozdělit maximálně 6 bodů způsobem 3 body pro nejlepší práci 2 body pro druhou nejlepší  a 1 bod  pro třetí nejlepší.

 

Výsledky hlasování dopadly takto:

 

      1. místo:  P.Exner             17 bodů

      2. místo:  J.Kučera           12 bodů

      3. místo:  P.Lukáš           9 bodů 

      4. místo:  M.Šumbera     6 bodů

      5. místo:  V.Kroha          4 body

      6. místo:  J.Šaroun          3 body

 

První tři vypracují anotaci práce do VZ

 

III. Ředitel ústavu J.Dobeš informoval o nejdůležitějších událostech očekávaných v roce 2006

- vzhledem k malému přírůstku institucionálního příspěvku který činní pouze 2.1% a zvýšení tarifních

složek platů o 5% bude ústav hospodařit v tomto roce s menší rezervou a důraz bude kladen na získávání účelových prostředků (granty, projekty).

-dále ředitel informoval členy VR o přechodu ústavu na novou právní formu vědecko výzkumné instituce v.v.i. od 1.1.2007 a s tím souvisejícího ustanovení nových statutárních orgánů ústavu, které bude nutno vykonat po tomto datu. Jelikož funkční období současného ředitele končí k 31.květnu 2006, ředitel navrhnul, aby řízením ústavu od 1.6.2006 byl pověřen RNDr. Petr Lukáš, CSc.

VR s tímto návrhem v tajném hlasování vyjádřila souhlas poměrem hlasů 8 pro z 8 odevzdaných.

Ředitel ústavu navrhne AV aby vedením ústavu od 1.6.2006 pověřila RNDr. Petra Lukáše, CSc.

 

Obdobně pro VR, které končí mandát v březnu t.r., navrhne ředitel shromáždění vědeckých pracovníků ústavu prodloužení jejího mandátu do konce roku 2006.  Shromáždění VP ústavu se k tomuto návrhu vysloví v korespondenčních volbách uspořádaných do vypršení mandátu VR. 

 

 

V Řeži  12.ledna 2006                                                Zapsal:    V.Havánek    člen VR ÚJF AVČR