Zápis ze zasedání vědecké rady č. 2/2006 dne 9.3.2006

 

Přítomní členové VR: J. Dittrich, V. Havránek, J. Hořejší, J. Kučera, A. Kugler, F. Spurný, R. Mach, P. Mikula

Omluvení členové VR: J. John, J. Chýla, J. Kvasil, V. Wagner

 

Program:

1.            Kontrola zápisu z poslední VR

2.            Informace o hlasování shromáždění VP o prodloužení mandátu současné vědecké rady do konce r. 2006

3.            Informace o rozpočtu ÚJF na r. 2006

4.            Projednání návrhu na investice ÚJF v r. 2006

5.            Příprava novely zákona č. 130

6.            Informace o strukturálních fondech EU

7.            Návrhy na udělení Prémie Otto Wichterleho

8.            Různé

 

1.            Program zasedání VR byl schválen, k zápisu z poslední VR nebyly připomínky.

2.            Hlasování shromáždění vědeckých pracovníků (VP) o prodloužení mandátu současné VR do konce r. 2006, které proběhlo ve dnech 7.2.-15.2.2006 elektronickou formou zasláním e-mailu členům volební komise (Eva Šimečková - OJR, Jan Šaroun - ONF, předseda, Jiří Mizera – OJS) se zúčastnilo 55 z 82 VP. Výsledky hlasování byly následujíci: 52 VP souhlasí s prodloužením mandatu, nesouhlasil nikdo, hlasování se zdrželi 3 VP. Tímto hlasováním byl mandát současné vědecké rady prodloužen do konce r. 2006.

3.            Informaci o rozpočtu ÚJF na r. 2006, který byl předem projednán s vedoucími oddělení, přednesl ředitel J. Dobeš. K předložené verzi rozpočtu, který musí být v porovnání s předchozími lety úspornější, nebyly připomínky a VR s návrhem souhlasila (všichni pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti).

4.            Ředitel J. Dobeš seznámil VR s požadavky jednotlivých oddělení na investice v r. 2006. Všem požadavkům nebylo možno vyhovět. VR souhlasila s návrhem ředitele na redukci některých požadavků a čerpání investičních prostředků ve výši 6,2 mil. Kč (všichni pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti).

5.            VR byla ředitelem J. Dobešem seznámena s přípravou novely zákona č. 130/2002 Sb. o o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a vyzývá VP k účasti ve veřejné diskusi k návrhu novely (materially jsou k dispozici u ved. oddělení nebo na webu (http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=615) formou zaslání e-mailu na adresu novela@vlada.cz. Uzávěrka diskuse je 15.3.2006.

6.            Ředitel ústavu seznámil VR se záměry ÚJF na čerpání strukturálních fondů EU.

7.            VR obdržela jeden návrh na udělení Prémie Otto Wichterleho (POW) z OJS na Ing. Jiřího Mizeru, Ph.D. a doporučila řediteli předložený návrh (po dopracování) podat. Další návrhy mohou předložit ved. oddělení na příští VR. Věkový limit pro udělení POW byl pro letošní rok upraven na 40 let, v dalších letech bude věkový limit 35 let.

8.            Různé:

a)      Ředitel ústavu oznámil, že J. Kučera získal v letošním roce Hevesyho medaili za vývoj jaderných analytických metod, zejména radiochemické neutronové aktivační analýzy, za prokázání jejich aplikovatelnosti a výhodnosti v několika oborech a za výchovu studentů a výzkumníků v uvedeném oboru z celého světa (Hevesyho medaile je předním mezinárodním oceněním za vynikající výsledky v radioanalytické a jaderné chemii).

b)      R. Mach upozornil na možnost snížení daňového základu  darem pro ústav, např. pro nákup přístrojů. VR doporučuje vedení ústavu, aby THS připravila potřebné darovací smlouvy pro případné zájemce.

c)      Příští zasedání VR bylo stanoveno na 30.3.2006.

 

 

Zapsal: J. Kučera