Zápis ze zasedání vědecké rady č.1/2004 8. ledna 2004

Přítomní členové VR: J. Dittrich,V. Havránek, J. Chýla, J. John, J. Kučera, A. Kugler, J. Kvasil, R. Mach, P. Mikula, F. Spurný, V. Wagner

Omluvení členové VR: J. Hořejší

Na začátku jednání se vedení ústavu omluvilo za pozdní rozeslání konečné verze výzkumného záměru ÚJF AVČR v době, kdy už byl zaslán na AVČR

 1. Hlavním úkolem nynějšího zasedání vědecké rady bylo projednání výroční zprávy ÚJF AVČR.

  Znění výroční zprávy, které bylo navrženo si můžete přečíst zde.

  VR měla vybrat tři nejlepší výsledky výzkumu v ÚJF v tomto roce, které budou navrženy na nejlepší výsledky ve výroční zprávě AVČR. Proto si vyslechli referáty o jednotlivých navrhovaných pracích (každé oddělení navrhovalo tři a jejich přehled je ve výroční zprávě):

  J. Hošek, J. Adam i za E. Truhlíka, J. Kučera, I. Tomandl, R. Mach, F. Spurný, J. Dobeš, D. Venos, M. Znojil

  Vedení ÚJF doporučilo práce do užšího výběru práce J. Hoška, E. Truhlíka, M. Šumbery (Experiment STAR), Z. Dlouhý, J. Kučery, Tomandla a R. Macha

  Kolega J. John navrhl, aby jednotliví hlasující nedělali pořadí, ale každá z jimi nejvíce třemi navrženými pracemi dostala jeden bod. Tento návrh byl přijat (6 hlasů pro, 1 se zdržel a 4 proti).

  V tajném hlasování dostali nejvíce hlasů:

  1. 8 hlasů J. Kučera: Prvková charakterizace meteoritu Morávka.
  2. 7 hlasů J.Hošek: Exotické fáze supravodivé hmoty barevných kvarků
  3. 6 hlasů M. Šumbera: Studium vlastností partonové hmoty
  4. 4 hlasy R. Mach: Zvládnutí vývoje syntézy radiofarmaceutického přípravku [18F]NaF pro PET diagnostiku.


  První tři práce byly doporučeny pro návrh na nejlepší výsledky AVČR v minulém roce

  Výroční zpráva byla schválena hlasy všech přítomných členů VR

  2) Vědecká rada podporuje podání návrhu na cenu AV. Navrhuje se společná práce FzÚ a ÚJF věnovaná slitinám s tvarovou pamětí.

 2. VR se rozhodla deseti hlasy svých členů nezabývat se dokumentem o etice vědecké práce. VR nepovažuje etiku ve vědě za málo důležitou, ale forma dokumentu se členům zdá formální a nepříliš užitečná.
 3. VR doporučuje v některém z dalších zasedání se zabývat popularizací, populární brožuru o ÚJF, využití 50. Výročí založení areálu v Řeži.
 4. Objevil se požadavek, aby data jednání VR rady byla na začátek roku s předstihem pevně stanovena. U některých, která jsou dána projednávanou problematikou je to možné (rozpočet, výroční zpráva, termíny GA), u jiných to nelze. VR se alespoň některá zasedání bude snažit publikovat v dostatečném předstihu. Další termíny zasedání VR byla stanovena na 19. 2. (projednávání rozpočtu a investic) a 22. 4. (granty do GAČR).

 
 

Vladimír Wagner

(tajemník VR ÚJF AVČR)

.