Zápis ze zasedání vědecké rady č. 4/2005 5. května 2005

 

 

Přítomní členové VR:  J. Dittrich, J. Kučera, A. Kugler, J. Kvasil,  P. Mikula, F. Spurný, V. Wagner

 

Omluvení členové VR:  V. Havránek, J. Hořejší, J. Chýla, J. John, R. Mach,

 

Vědecká rada byla svolána mimořádně, aby hledala společné stanovisko k diskusi o hodnocení organizací zabývajících se vědeckým výzkumem. Potřeba takového stanoviska vznikla návrhem metodiky hodnocení výzkumu a vývoje, který byl vypracován Radou pro výzkum a vývoj České republiky. Tento návrh vyvolal bouřlivou diskuzi mezi členy sněmu AVČR a na 9. 5. 2005 bylo svoláno prof. V. Pačesem jednání o tomto tématu. Diskuze byla obsáhlá a zahrnující široké rozpětí názorů od úplného zavržení kriterií pro hodnocení (hodnocení by prováděla komise odborníků) až po podporu hodnocení podle kvantifikovaných kriterií (publikací, citací ...). Nakonec se dospělo k jisté shodě (ne úplné) na těchto bodech:

 

1) Je rozumné mít hodnotící kriteria za přesně stanovených okolností

2)  Hodnotící kriteria musí být jasně definována a ověřitelná

3) Před jejich uvedením do praxe by se měl provést jejich test

4) Je třeba ukázat srovnání jak odpovídají hodnotícím postupům v zahraničí

5) Mělo by být jasně stanoveno k čemu se budou používat

 

V další diskuzi se doporučilo prosazovat zmenšení formálních povinně vyplňovaných kolonek při sběru dat pro ASEP (zrušit povinnost dodávat české abstrakty článků). Také je třeba prosazovat pokud to jde větší zastoupení vědců v Radě pro výzkum a vývoj České republiky. 

 

Termín dalšího jednání VR AVČR byl stanoven na 19. 5. 2005 a budou se projednávat návrhy projektů do GA AV ČR.

 

                                                                                                            zapsal Vladimír Wagner

                                                                                                                     (tajemník VR ÚJF AVČR)

 

.