Zápis ze zasedání vědecké rady č.1/2005 4. ledna 2005

 

Přítomní členové VR: J. Ditrich, V. Havránek, J. Chýla, J. John, J. Kučera, A. Kugler, J. Kvasil, R. Mach, P. Mikula, F. Spurný, V. Wagner

 

Omluvení členové VR: J. Hořejší,

 

Na pořadu zasedání vědecké rady byla:

 

1)      Výroční zpráva o práci ÚJF v roce 2004 jako podklad pro výroční zprávu AVČR. Předběžné znění zprávy vypracovanou na základě podkladů z oddělení přednesl J. Dittrich. Konečná verze zprávy k odeslání na AVČR je zde.

 

2)      Výběr tří hlavních výsledků za rok 2004 pro zprávu pro AVČR. Ze souboru pěti výsledků, které byly vybrány na základě návrhů oddělení se určily tři, které budou ve zprávě. V krátkých vystoupeních je představili autoři:

 

1)      Z. Dlouhý: Na radioaktivních svazcích komplexu GANIL (Francie) byla studována neutrono-bohatá jádra ležící na hranici stability. Byla získána nová spektroskopická data v oblasti uzavírání neutronových slupek N = 16, 20 a 28. Výsledky potvrzují existenci nové neutronové slupky N=16.

2)      A. Kugler: Na dileptonovém spektrometru HADES (GSI Darmstadt) byla změřena produkce vektorových mezonů v relativistických jadro-jaderných srážkách a studovány změny vlastností hadronů v jaderné hmotě v závislosti na její hustotě a teplotě. Mimo jiné byl zjištěn vliv jaderného prostředí na hmotnost mezonů r.

3)      Tomandl: Detailní analýzou dvoukrokových spekter z reakce 162Dy(n,gamma)163Dy byla získána experimentální evidence pro existenci M1 nůžkové rezonance nad excitovanými stavy jádra 163Dy. Výsledek, který vznikl ve spolupráci s MFF UK Praha a Forschungszentrum Karlsruhe, je prvním svého druhu a představuje významný přínos ve studiu fotonových silových funkcí.

4)      Strunz: Metodou maloúhlového rozptylu neutronů byl proveden výzkum plazmově nanášené keramiky YSZ, využívané jako ochranná vrstva ve vysokoteplotních aplikacích. Hlavní charakteristikou určující její tepelné a mechanické vlastnosti je porozita. Při temperování na 800C vzniká nová populace pórů, což až doposud nebylo pozorováno

5)      M. Znojil: Byly vyšetřovány symetrie a supersymetrie modelů s pseudo-hermitovskými hamiltoniány, včetně modelů vycházejících z Klein-Gordonovy rovnice. Pro některé modely byla ukázána nestabilita reálného spektra a nalezena fyzikálně podstatná kritéria reálnosti spektra.

 

Hlasování vědecké rady probíhalo následujícím způsobem. Každý z členů VR mohl přidělit maximálně jedné práci tři body, maximálně jedné dva body a maximálně jedné jeden bod. Maximálně tak mohl různým způsobem ocenit tři práce. Body se pak sčítaly. Výsledek byl (podle jména referujícího): Z. Dlouhý 12 b, A. Kugler 10 b, Tomandl 23 b, Strunz 7 b a M. Znojil 11 b. Vybrány tedy byly práce, o kterých referoval Tomandl, Z. Dlouhý a M. Znojil.

 

 

3)      Příprava akcí k 50. výročí založení Ústavu jaderné fyziky AVČR. Příprava publikací: bianual, brožůrka o historii ÚJF (V. Brabec), nová brožura o ÚJF AVČR. Výzva ke koordinaci vzpomínkových akcí (letos jich proběhne řada spojených s výročími v jaderné fyzice v ČR)

 

4)      Zpráva: V Grantové agentuře ČR teď končí J. Adam. Jako jeho náhradu ÚJF navrhne J. Mareše

 

 

 

 

Vladimír Wagner

(tajemník VR ÚJF AVČR)

.