Zápis ze zasedání vědecké rady č. 2/2005 3. března 2005

 

 

 

Přítomní členové VR:  J. Dittrich, V. Havránek, J. Chýla, J. John, J. Kučera, A. Kugler, R. Mach, P. Mikula, F. Spurný

 

 

Omluvení členové VR:  J. Hořejší, J. Kvasil, V. Wagner

 

 

Na programu zasedání vědecké rady bylo projednání bodů:

 

   1. Hlavní výsledky grantů ukončených v roce 2004

   2. Zpráva komise pro využití hodnocení činnosti ÚJF za období 1999-2003

   3. Návrh rozpočtu a rozdělení investic ÚJF na rok 2005

   4. Návrhy na prémii O. Wichterleho

   5. Projednání podpory žádostí o stipendium J.E.Purkyně

 

Program zasedání VR byl schválen.

 

 

Bod 1.

VR vyslechla příspěvky o výsledcích grantů ukončených v roce 2004, jejichž hlavní řešitelé byli z ÚJF. Příspěvky přednesli:

 

   1. J.Hošek (řešitel), zpráva za grant GAČR 202/02/0847 "Nízkoteplotní uspořádané fáze kvantové chromodynamiky při konečných baryonových hustotách"  

 

   2. M.Sotona (řešitel), zpráva za grant GAČR 202/02/0930 "Elektromagnetická produkce, struktura a slabé rozpady hyperjader"

 

   3. D.Vénos (řešitel D.Zákoucký ), zpráva za grant GAČR 202/02/848 "Experimentální studium isospinových příměsí v jaderných stavech"

 

   4. P.Mikula (řešitel), zpráva za grant GAAV A1048003 " Braggova difrakční optika s cylindricky ohnutými krystaly a její aplikace v neutronové difraktometrii a spektrometrii"

 

V rámci diskuse iniciované J.Hoškem VR odmítla poměrem hlasů 0:3:6 vyjadřovat prioritu pro grantové přihlášky pracovníků ÚJF a vyjádřit se k hodnocení neúspěšných grantových přihlášek v r.2004

 

Kvůli lepší informovanosti o probíhajících a ukončených grantech VR zváží a ověří možnost publikování závěrečných a průběžných zpráv ke grantovým projektům řešeným v rámci ústavu na ústavním webu.

 

Bod 2.

VR vyslechla zprávu komise VR ÚJF pro využití hodnocení výzkumného záměru (VZ) ústavu ve složení A.Kugler, J.Dittrich a P.Mikula. Z diskuse vyplynulo, že  hodnocení VZ nepřineslo zásadní poznatky pro další zlepšení činnosti ÚJF v příštím období. Bylo iniciováno hlasování o odmítnutí zprávy s výsledkem: pro odmítnutí 2, zdrželo se 3, proti odmítnutí 4. Zpráva byla vzata na vědomí. Znění zprávy je přílohou zápisu.

 

Bod 3.

VR vyslechla zprávu o hospodaření ústavu za rok 2004 a návrh rozpočtu ÚJF na rok 2005 přednesený ředitelem ústavu J.Dobešem.

VR vyjádřila souhlas s návrhem rozpočtu poměrem hlasů 9:0:0

 

Dále VR vyslechla návrh ředitele ústavu J.Dobeše na rozdělení investic v rámci ÚJF na rok 2005

VR s navrženým rozdělením investic souhlasila poměrem hlasů 7:1:0

 

Bod 4.

 

Na prémii O.Wichterleho doposud nebyl VR podán žádný návrh. Návrhy bude možno podat ještě do příští VR.

 

Bod 5.

 

VR podpořila návrh na udělení stipendia J.E.Purkyně pro Mgr. Borise Tomášika, PhD. z OTJF.

 

 

Bod různé.

 

VR konstatuje, že v nejbližší době bude nutné provést volbu nové volební komise. Návrhy na členy nové komise je možné předložit VR. Zájemci o práci ve volební komisi jsou vítáni.

 

VR diskutovala způsoby inzerování volných postdoktorandských a vědeckých míst. Jako příklad byl uveden úspěšný inzerát OTJF, kdy se na volné místo přihlásilo velké množství uchazečů. VR se nevyjádřila k

možnosti jednotného postupu při zveřejňování volných míst, protože tato záležitost je v kompetenci vedoucích oddělení a vedení ÚJF.  

 

Termín konání příští VR byl stanoven na úterý 29.3.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          zapsal Vladimír Havránek       

           

                                                                                                                          (člen VR ÚJF AVČR)

 

.


Příloha 1.

 

Zpráva

komise VR ÚJF  pro využití výsledků hodnocení  výzkumného záměru ústavu

Komise po pečlivém prostudování  čtyř posudků oponentů výzkumného záměru (jeden z ČR, tři zahraniční) konstatuje, že většina oponentů se shodla na následujících „kritických“ komentářích:

·        Ústav má velmi úspěšné aktivity v experimentálním fundamentálním výzkumu založené především na zapojení do širokých mezinárodních spoluprací, ne vždy je však dobře definován a dostatečně zřejmý vklad (podíl) naši skupiny.

·        Ústav je velmi úspěšný v aplikovaném a mezioborovém výzkumu vycházejícím z jeho „kvalifikace“ v jaderné fyzice. Tyto aktivity by bylo dobře více zaměřit na spolupráci v rámci EU, například s cílem dosáhnout i  v oblasti jaderných analytických metod statutu nejen národního ale i regionálního evropského centra, jako je tomu v oblasti neutronové difrakce. Protože v aplikovaném a mezioborovém výzkumu ústav využívá místních zařízení (cyklotron, reaktor) je záhodno budoucí investice do infrastruktury zaměřit do této oblasti s cílem dosáhnout úrovně srovnatelné s ostatními evropskými centry aby k nám přijíždělo více zájemců o měření.

·        Máme poměrně vysoký průměrný věk vědeckých pracovníků ústavu (48). Je záhodno proto lépe koordinovat úsilí o  získání jak doktorandů tak i post-doktorandů pro přední skupiny/programy ústavu, lze například uvažovat o větším využívání specielních programů podpory pro vynikající české post-doktorandy s cílem dát jim dobrou perspektivu jejich výzkumu po návratu ze zahraničí, dále rozvíjet  spolupráci s pražskými universitami atd.

Závěrem lze konstatovat že všichni oponenti velmi kladně oceňují šíři záběru ústavu daného vyváženou  kombinací fundamentálního, mezioborového a aplikačního výzkumu, která podle jejich názoru odpovídá roli národní laboratoře v jaderné fyzice. Z existujících programů byly často kladně zmiňovány teoretické aktivity, experimentální studium relativistických i ultra-relativistických srážek těžkých iontů a zapojení ústavu v „small scale“ výzkumu v jaderné astrofyzice, neutronová difrakce a jaderné analytické metody.

V mezinárodních spolupracích je třeba  vždy usilovat o jasně definovaný vklad naší skupiny nespočívající pouze v poskytnutí kapacity pracovníků, například účastí při experimentech, které ideově navrhly jiné skupiny, ale i v nalezení „fyzikálního tématu“, kde je náš vklad a naše know-how rozhodující.

Aktivity spojené s výrobou radiofarmak oponenti považují za hlavně komerční aktivity, které je potřeba dále rozvíjet.

 

A. Kugler, J. Dittrich, P. Mikula.