Zapis ze zasedani vedecke rady UJF AVCR
ze dne 11.6.1998

Pritomni:    Becvar, Brabec, Dittrich, Exner, Hnatowicz, Janout, Lukas, Mares, Mikula, Wagner
Hoste:       Burjanek, Dobes, Fiser, Kroha, Kugler, Lindnerova, Mach, Spurny, Zeman
Omluveni:  Kvasil, Suk

Program:

1.   Organizacni zmeny ve strukture UJF a navrh na zmeny organizacniho radu ustavu.

a) J. Dobes navrhl P. Lukase za zastupce reditele UJF. V tajnem hlasovani (skrutatori: Hnatowicz, Janout) byl tento navrh prijat 8 hlasy; 1 hlas byl neplatny.  Vedecka rada prijala abdikaci P. Lukase, ktery vzhledem k  svemu jmenovani, odstupuje z vedecke rady.

b) VR souhlasi s navrhem J. Dobese vytvorit  ze skupin PET a radiofarmak samostatne Oddeleni radiofarmak (ORF) a se zarazenim ORF mezi vedecko-vyzkumna oddeleni UJF dnem 15.6.98.

c) Reditel UJF jmenoval J. Hoska vedoucim OTJF a R. Macha vedoucim ORF. VR bere na vedomi.

d) VR souhlasi s navrhem zmen organizacniho radu UJF. Jedinou vyjimkou je navrh na zmenu nazvu Oddeleni teoreticke jaderne fyziky, kdy pro zmenu nazvu bylo pouze 5 z 10 pritomnych.

2.  Organizacni zmeny ve vedecke rade 

a) Novymi cleny vedecke rady UJF se na zaklade vysledku poslednich voleb do VR stavaji V. Wagner a J. Hosek (vzhledem k rovnosti hlasu pro J. Hoska a F. Spurneho rozhodl o J. Hoskovi los).  
b) V tajnem hlasovani (skrutatori: Exner, Becvar) byl zvolen mistopredseda VR, kterym se stava P. Mikula.

3. Ruzne

a) Volby do Akademickeho snemu - UJF ma podle pravidel narok na 4 cleny Akademickeho snemu (reditel + 3 voleni zastupci). Volby zastupcu UJF v Akademickem snemu zorganizuje volebni komise pro volby do VR  (Cieply, Havranek, Kovar, Rysavy, Simeckova) do konce cervna 98. Vedecka rada UJF navrhuje za kandidaty pro volby do Akademickeho snemu P. Exnera, R. Macha, P. Mikulu, F. Spurneho a V. Wagnera.

b) Informace o priprave novely zakona AVCR . Navrh novely bude k disposici na oddelenich ustavu, pripominky je treba dodat vedeni UJF do 25.cervna; UJF se ma k navrhu vyjadrit do 10.cervence.
 

J. Mares
jednatel VR
 


mares@ujf.cas.cz
cerven, 1998