banner1.jpg
 
  • PDF

CENAP

  • Středa, 07 Prosinec 2011 06:23
  • Aktualizováno Středa, 07 Prosinec 2011 08:36
  • Napsal uživatel Administrator

Centrum experimentální jaderné astrofyziky a jaderné fyziky (CENAP)

 

Centrum základního výzkumu LC07050 podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (2007-2011)

Témata výzkumu


· Astrofyzikální jaderné reakce

· Detekce temné hmoty - PICASSO

· Detekce kosmického záření - CZELTA

· Určení hmotnosti neutrina z beta rozpadu tritia - KATRIN

· Studie dvojitého beta rozpadu - experimenty TGV, NEMO a Super NEMO

· Studie vlastností hadronů uvnitř jaderné materie v extremních podmínkách - HADES

· Studie struktury atomových jader

Anotace

Předmětem výzkumu prováděného v Centru je základní výzkum v oblastech experimentální jaderné fyziky související s experimentální jadernou astrofyzikou (studium nízkoenergetických jaderných reakcí syntézy ve stelárních cyklech a reakcí částicového záchytu, detekce neutralina - kandidáta na temnou hmotu ve vesmíru, detekce vysokoenergetického kosmického záření), neutrinovou fyzikou (přímé stanovení hmotnosti neutrina či její horní hranice s desetinásobně vyšší citlivostí než udávají dva nejlepší současné experimenty, dvojitý rozpad beta) a studiem hadronového media v extrémních podmínkách. Veškerý tento výzkumu je prováděn v přímé spolupráci s významnými zahraničními laboratořemi (např. Německá národní laboratoř GSI Darmstadt a výzkumné centrum FZ Karlsruhe, italská národní laboratoř LNS INFN Catania, podzemní laboratoře SNO a Fréjus, University of Montreal, University of Alberta, SÚJV Dubna). Cílem projektu je založení společného pracoviště ve výše uvedených oblastech jaderné fyziky, posílení vzájemné spolupráce mezi subjekty, zajištění přístupu diplomantů a doktorandů zapojených do projektu k unikátním experimentálním zařízením na partnerských pracovištích a rozvoj reciproční mezinárodní spolupráce subjektů Centra.

Další viz: Populárně o centru

Organizační struktura


Řešitel koordinátor (ÚJF AV ČR, v.v.i. Řež), odpovědný za celý projekt: Kugler Andrej

Řešitelé na pracovištích účastnících se projektu: Kugler Andrej (Řež), Štekl Ivan (Praha), Lichard Peter (Opava)

Vedoucí výzkumných skupin:

 

Dragoun Otokar, Granja Carlos, Kroha Václav, Kugler Andrej, Lichard Peter, Pospíšil Stanislav, Smolek Karel, Štekl Ivan, Vénos Drahoslav

Rada projektu:


Blümer Johannes Prof. Dr.  - Forschungszentrum Karlsruhe a Universität Karlsruhe, Dobeš Jan Ing. CSc. - Ústav jaderné fyziky AV ČR Kugler Andrej RNDr. CSc. - Ústav jaderné fyziky AV ČR, Leroy Claude Prof.  - University of Montreal, Lichard Peter Prof. Ing. DrSc. - Slezská univerzita v Opavě, Pinfold James Prof.  - University of Alberta, Piquemal Fabrice Dr.  - Centre d`Etudes Nucleaires de Bordeaux Gradignan, Pospíšil Stanislav Ing. DrSc. - České vysoké učení technické v Praze, Rancoita Pier Giorgio Prof.  - INFN Seyione di Milano, Stroth Joachim Prof. Dr.  - Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt, Stuchlík Zdeněk Prof. RNDr. CSc. - Slezská univerzita v Opavě, Suk Michal Prof. RNDr. DrSc. - Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Štekl Ivan Doc. Ing. CSc. - České vysoké učení technické v Praze, Wilhelm Ivan Prof. Ing. CSc. - Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

 

Role Rady

 

- posuzováním plnění vědecko-výzkumných úkolů Centra a usměrňováním výzkumné činnosti Centra po stránce odborné

- určováním priority výzkumu na následující období

- sledováním účelnosti vynakládání finančních prostředků Centra

 

zasedání Rady – 2-krát ročně

 

Řešitelská pracoviště:


· Ústav jaderné fyziky Akademie věd České republiky, v.v.i., Řež

· Ústav experimentální a aplikované fyziky Českého vysokého učení technického v Praze

· Ústav fyziky Slezské univerzity v Opavě